Learn WordPress

Learn how to create and manage a WordPress website with these tutorials. Master WordPress themes, plugins, hosting, and more.

Getting started with WordPress

 • How to Add Custom JavaScript to Your WordPress Site

  How to Add Custom JavaScript to Your WordPress Site

  Anna Monus
  1. 10 วิดเจ็ตเฟสบุคดีๆ น่าใช้สำหรับเว็บไซต์เวิร์ดเพลสของท่าน

   10 วิดเจ็ตเฟสบุคดีๆ น่าใช้สำหรับเว็บไซต์เวิร์ดเพลสของท่าน

   Tutorial Beginner

   ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเฟสบุค Facebook นั้นมีผู้ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตถึง 1.71 พันล้านในอัตราเฉลี่ยต่อ 20 นาที แต่คุณ (via Zephoria).ได้กล่าวไว้ว่า...

  2. พัฒนา wordpress บน Local ด้วย Gulp และ

   พัฒนา wordpress บน Local ด้วย Gulp และ

   Tutorial Intermediate

   ในวีดีโอนี้จะเป็การแนะนำวิธีการที่จะทำให้การพัฒนาบน local รวดเร็วมากขึ้น