Advertisement
  1. Web Design
  2. WordPress

Mga Nangungunang Payo at Plugin Para sa mga Tagapagturong Gumagamit ng WordPress

by
Read Time:4 minsLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Habang ang pagtuto nang online ay lumalawak sa K-12 at edukasyong postsecondary, naging esensyal na opsyon ang WordPress para sa mga tagapagturo. Dahil madali itong gamitin at maraming mga potensyal na kapakinabangan, nagdudulot ito ng paglikha ng isang mabisang medium upang maabot ang mga mag-aaral na nasa labas ng isang tradisyunal na sild-aralan.

Saliksikin natin ngayon ang ilang mga paraang magagamit ng mga tagapagturo gamit ang WordPress para sa mas mabisang karanasan sa pagdunong. Para sa bawat isa, ipakikita namin sa iyo ang plugin sa Envato Market na maaaring makatulong sa iyo na mapaayos pa ang iyong website para sa pagdunong.

1. Ang Paggamit ng Kakayahan ng Isang Learning Management System

Ang Learning Managemet System ay nagbibigay ng kompletong solusyon sa para sa pagpapatakbo ng kompletong pang-edukasyong website. Gamit ang mahusay na pagkakagawang LMS, makapaglilikha at makapagpapangangasiwa ka ng mga kurso, makagagamit ng mga pang-estudyanteng pagpaparehistro (may bayad o wala), makakaalok ng online testing, at mai-ayaos ang mga grado. Pinakamagandang opsyon ito para sa mga may gusto na ang kanilang website ay isang independienteng portal na pangdunong.

Ang WPLMS ay isang plugin na pinagagana ang WordPress upang ganapin ang lahat ng mga pangunahing tungkulin ng isang LMS – at ilan pang iba. Ang mga tagapagturo ay makalilikha ng mga takdang aralin kung saan matatapos ng mga mag-aaral ito (kung kinakailangan) at mai-uupload gamit ang front end account management. Mailalagay rin sa mga aralin ang iba’t ibang mga medyum gaya ng audio, bidyo o mga PDF na files. Kasali rin dito ang isang messaging system na nagpahintulot na makapag-usap nang direkta ang mga tagapagturo at mga mag-aaral sa website. Makapagtatamo ang mga mag-aaral ng mga katibayang kinompleto nila ang mga kurso.

WPLMS - Learning Management System for WordpressWPLMS - Learning Management System for WordpressWPLMS - Learning Management System for Wordpress
WPLMS - Learning Managemet System para Wordpress

2. Dalhin Online ang Katungkulan ng Paaralan

Ang mga tradisyunal na anyo ng pakikipag-ugnayan gaya ng papel at mga tawag ay mabilis na nagiging luma sa maraming pang-edukasyong aspeto. Ang abilidad sa pakikipag-uganayan at pagganap ng mga online na gawaing pampaaralan ay nakababawas ng gastos, at mas mabisa. Makatutulong ito sa marami sapagkat marami ng mga rekursong nakadirekta sa mga mahahalagang bagay.

Ang School Management sa WordPress ay makatutulong sa pampisikal at pang-virtual na aspeto ng mga paaralan. Ngayon, bawat aspeto ng mga institusyong pang-edukasyon ay mai-aayos na online. Ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral ay may pagkakaiba sa kanilang profile at sa kakayahan ng kanilang account. Malalathala na ang mga report card, masusubaybayan ang pagliban, at inuulat ang mga ito para ipakita sa pagganap ng guro at estudyante. Ang plugin ay para lamang ilan sa mga SMS app, at sa paggamit nito, maipapadala na ang mga text nang direkta sa website ng paaralan. Kung nagbabalak kang gumawa ng online na paaralan o ilipat online ang mga tungkulin ng mga nananatiling paaralan, ang plugin na ito ay nagbibigay ng mahusay na simula.

School Management System for WordpressSchool Management System for WordpressSchool Management System for Wordpress
Sistema ng Pamamahala ng Paaralan para sa Wordpress

3. Paganahin ang Parental Involvement

Ang pagiging malapit sa anak ay isa sa mga susi para siguraduhin ang tagumpay nila sa paaralan. Ang pagbigay ng mga paraan upang malaman ng mga magulang ito ay mahalaga. Dahil hindi namang laging makakasama ng mga magulang ang kanilang anak, ang mga online tool ay makatutulong nang maigi para alamin ang mga kaganapan ngayon.

Nakapagbibigay ng maraming mga school management function ang Ekkator School Manager, kasama ang pagtingin at pagpasok ng mga magulang online. Makikita ng mga magulang ang iskedyul ng kanilang mga anak, guro, grado at maaasikaso na rin ang matrikula. Kasama rito ang abilidad na i-catalog ang mga pagpipilian sa librerya ng paaralan, dormitoryo at transportasyon. Maaaring i-upload ng mga guro ang mga pang-aral na dokumento at maibigay ito sa mga estudyante.

Ekattor School Manager Wordpress PluginEkattor School Manager Wordpress PluginEkattor School Manager Wordpress Plugin
Ekattor School Manager Wordpress Plugin

4. Hamunin ang Iyong mga Estudyante

Idagdag ang mga online na pagsasanay sa iyong website upang mahamon ang mga mag-aaral at patibayan ang kanilang mga kaalaman. Pagsasanay man o pangseryosong tungkulin, ang mga pagsasanay na ito ay makapagbibigay ng panukat ng progreso at ideyang kung saan may maipapabuti pa sa mga tagapagturo at estudyante.

Isang magandang halimbawa ang Grammar Test na tool upang mahamon ang mga mag-aaral at masukat ang kanilang progreso. Makagagawa ang mga guro ng mga naka-customize na test kung saan pupunan ang mga blangko sa binigay na mga pahayag. Kung gugustuhin, ang mga test ay maaaring maghanap ng student login. Nalilikom ang mga resulta sa sistema at masusukat ang pagganap dahil dito.

Grammar TestGrammar TestGrammar Test
Grammar Test

5. Maging Isang Rekurso

Kahit na hindi ka pa handang ilipat online ang buong paaralan o kurso , ang website ng isang tagapagturo ay mahusay pa ring rekurso. Ang pagbigay ng mga tool upang matulungan ang mga estudyanteng malibang sa kanilang pag-aaral ay nakapagsisiguro na nakukuha nila ang mga impormasyon sa isang maaasahang pinagkukuhanan: Ikaw.

Halimbawa, isipin mo ang DW Glossary at Scientific Calculator. Ang DW Glossary ay nagdadagdag ng mga mahahalagang rekurso na babalik-balikan ng mga estudyante. Gamit ang built-in WordPress comment functionality, ang isang diyalogo ay masisimulan alinsunod sa mga partikular na kasunduan.

DW GlossaryDW GlossaryDW Glossary
DW Glossary

Sa isang banda naman, Scientific Calculator ay pinagaganap ang mga estudyante ng mga mahihirap na pagkalkula ng matematika roon mismo sa iyong website.

Scientific CalculatorScientific CalculatorScientific Calculator
Scientific Calculator

Edukasyon Para sa Lahat

WordPress, kapag isinama sa tamang halo ng mga plugin, ay magagamit upang makagawa ng napakabisang pang-edukasyong website para sa kahit anong uri ng institusyon. Kahit na magbigay ka ng mga magagamit na rekurso, o ilipat online ang buong paaralan, marami kang magagandang mapagpipilian kapag ika’y nakasimula na.


Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.