Advertisement
  1. Web Design
  2. JavaScript

Khóa học mới: Xây dựng một mẫu thanh toán thẻ tín dụng bằng cách sử dụng JavaScript

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Nếu bạn muốn có phần thanh toán bằng thẻ tín dụng trên trang web của bạn, tất nhiên bạn có thể sử dụng một framework với các mẫu JavaScript được tạo sẵn như Forms Plus.

Nhưng nếu bạn thích xây dựng một biểu mẫu cho riêng bạn thì sao?

Trong khóa học ngắn mới của chúng tôi, Xây dựng một mẫu thanh toán thẻ tín dụng bằng cách sử dụng JavaScript, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xây dựng một mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng có yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng JavaScript. Bạn sẽ sử dụng thuật toán Luhn's để xác thực, và bạn cũng sẽ khám phá một phương pháp khác nhau để điền vào các mẫu.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Giảng viên Adi Purdila của Envato Tuts + sẽ giúp bạn từng bước tìm hiểu quá trình của việc tạo ra một biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng trong JavaScript.

Bạn sẽ học cách tạo ra các hình thức đánh dấu, chuẩn bị các đoạn mã JavaScript và xây dựng các hình thức xác nhận và định dạng. Vào cuối khóa học ngắn này, bạn sẽ tự tin trong việc tạo ra các biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng của riêng bạn ngay từ đầu.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.