Advertisement
  1. Web Design
  2. Bootstrap

Xây dựng một Form liên hệ Bootstrap Sử dụng PHP và AJAX

by
Read Time:17 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này tôi sẽ đi qua các bước để tạo ra một form liên hệ, tận dụng framework front-end phổ biến nhất, Bootstrap, kết hợp với AJAX và PHP. Từ đó chúng ta có thể khám phá một số tính năng bổ sung như một số hiệu ứng động CSS ưa thích với animate.css, kiểm tra xác nhận thêm trong JavaScript và tinh chỉnh các trải nghiệm người dùng với nội dung không đồng bộ.

Tại thời điểm viết Bootstrap 3.3.5 là phiên bản mới nhất, và lưu ý là chúng ta đang sử dụng một bộ mặc định của Bootstrap (với một layout 12 cột) cho hướng dẫn này. Khi làm theo, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các đoạn code và cấu trúc code mới nhất như trong tài liệu Bootstrap.

Cấu trúc tập tin và thư mục

Trước hết, chúng ta cần tạo ra một thư mục gốc và bao gồm các tập tin và thư mục sau đây:

Chúng ta sẽ cần phải bao gồm một số thư viện front-end để giúp chúng ta, hãy tải về (hoặc tham khảo bên ngoài) như sau:

Đặt các thư viện này vào trong thư mục, để cấu trúc tập tin trở thành:

Xây dựng Form cơ bản

Mở tập tin index.htm, sao chép cấu trúc HTML cơ bản sau:

Đây là mẫu html cơ bản của chúng ta, trong đó chúng ta sẽ xây dựng nội dung cho form. Bạn có thể thấy chúng ta đã liên kết tất cả các CSS và các tập tin JavaScript cần thiết (lưu ý chúng ta không thực sự cần bootstrap.js cho ví dụ cụ thể này). Chúng ta bao gồm một thẻ meta viewport để giúp trợ giúp cho Media Queries của chúng ta trong Bootstrap. JavaScript đã được đặt ở dưới cùng của tập tin để giúp cung cấp nội dung cốt lõi đầu tiên.

Trong thẻ body, chúng ta bao gồm một div với một lớp col-sm-6 col-sm-offset-3. Điều này về cơ bản có nghĩa là trong viewport sm (nhỏ) của chúng ta và lớn hơn chúng ta muốn hiển thị một cột rộng 50% (có tối đa là 12 cột). Lớp col-sm-offset-3 đại diện cho một margin-left là 25%, từ đó tạo ra một layout chiếm một nửa viewport có sẵn và canh giữa theo chiều ngang. Từ đây, chúng ta bao gồm một h3 và bắt đầu những cái cơ bản cho form của chúng ta. Hãy chắc chắn áp dụng một ID vào form này để chúng ta có thể gắn nó với một sự kiện jQuery sau này.

the offset will push our DIV 25 from the rightthe offset will push our DIV 25 from the rightthe offset will push our DIV 25 from the right

Không có can đảm, không có vinh quang

Để xây dựng nội dung của form chúng ta có thể sao chép/dán hoặc viết code sau đây vào bên trong các thẻ <form></form>:

Đây là tất cả các input và các button mà người dùng sẽ tương tác. Thẻ div ban đầu với lớp row là cú pháp Bootstrap cổ điển, đại diện cho một nhóm của các phần tử col nằm ngang. Các cột bên trong Bootstrap tạo padding hoặc gutter—thêm một hàng xung quanh những cái này sẽ loại bỏ padding ở bên trái và bên phải giúp chúng vừa hoàn toàn với container của chúng.

Chúng ta đã tạo ra hai cột với lớp col-sm-6 (50%) mà chúng ta sẽ sử dụng để chia tách form của chúng ta. Bên trong col-sm-6 đầu tiên, chúng ta tạo ra một label và trường cho name, thứ hai là cho email. Mỗi cái bao gồm một lable với một thuộc tính for thích hợp để nó có thể chọn trường liên quan. Mỗi cột này bao gồm một form-group để nhóm label và trường lại với nhau và áp dụng một margin nhỏ vào phía dưới.

Displaying two fields inlineDisplaying two fields inlineDisplaying two fields inline

Typography

Bootstrap cho phép bạn sử dụng các lớp typography từ H1-H6. Những lớp này giúp chúng ta định phong cách các phần tử trực tiếp mà không cần thêm margin phụ hoặc tạo ra các phần tử khối. Chúng ta sử dụng một H4 để nhanh chóng định phong cách các label làm cho chúng lớn và rõ ràng.

Lớp form-control áp dụng cho mỗi input cho phép nó mở rộng chiếm toàn bộ chiều dài của container (width 100%). Nó cũng áp dụng phong cách khác nhau để giúp xây dựng một phần tử form dễ đọc (chiều cao lớn hơn, border phẳng vv).

Sau các cột này chúng ta bao gồm thân của thông điệp. Một lần nữa, chúng ta bao quanh cái này trong một form-group và áp dụng các phong cách tương tự vào khu vực label và văn bản của chúng ta như chúng ta đã làm trước đây.

Phần Call to Action

Cuối cùng chúng ta bao gồm nút submit. Bootstrap có một số lớp cho màu sắc/trạng thái của các button và typography khác nhau. Chúng ta đã chọn sử dụng button "success" (btn-success) mà là, theo mặc định, màu xanh lá cây. Ngoài ra chúng ta cần phải áp dụng lớp btn cơ sở để thiết lập lại các tính năng cơ bản của button (border, padding, text-align, font-weight). Chúng ta áp dụng một lớp btn-lg làm cho nó lớn hơn một chút và cuối cùng là một lớp pull-right đẩy button về bên phải.

Sau khi đã có button của chúng ta, chúng ta bao gồm một div với id #msgSubmit và áp dụng các lớp sau đây: "h3 text-center hidden". Các h3 giúp tạo ra một heading lớn hơn, text-center (có thể bạn đã hình dung được) canh văn bản vào giữa, và cuối cùng chúng ta thiết lập lớp hidden trong đó display thành none và visibility thành hidden.

Completed FormCompleted FormCompleted Form

Thêm hàm submit

Như bạn có thể thấy bằng cách xem cái này trong trình duyệt ưa thích của bạn, chúng ta đã tạo ra một form Bootstrap cơ bản. Tuy nhiên nó chưa thực sự làm bất cứ điều gì cả. Bước tiếp theo sẽ là tạo ra hàm trong đó lấy các input của người dùng và gởi chúng một cách không đồng bộ đến mailer của PHP.

Mở scripts.js sao chép đoạn code sau:

Một ít code này là một đoạn jQuery chịu trách nhiệm lắng nghe một hành động submit trên id #contactForm của chúng ta (như đã thiết lập). Dựa theo hàm này, chúng ta phân tích một biến event lưu trữ hành động submit form vào hàm. Hàm event.preventDefault(); ngăn hành vi bình thường của form, mà sẽ là làm mới lại trang, vì action của form không được thiết lập. Cuối cùng, nó gọi hàm submitForm();.

submitForm();

Tiếp theo chúng ta xây dựng hàm submitForm(); như sau:

Ba biến được gán giá trị của mỗi input từ form và gán chúng cho một biến JavaScript được sử dụng sau này.

Chúng ta khởi tạo một đối tượng AJAX trong jQuery và thiết lập các thông số type thành post, URL đến vị trí tập tin PHP, dữ liệu chúng ta muốn gửi và hàm callback khi thành công. Dữ liệu bao gồm cả ba biến nối liền với một id/label liên quan. Hàm callback success được gọi khi đối tượng AJAX nhận thông tin trả về từ PHP một cách thành công. Hàm sẽ lấy văn bản trả về và kiểm tra xem nó có trùng với chuỗi "success" hay không. Nếu thành công nó kích hoạt hàm cuối cùng formSuccess.

Hàm formSuccess loại bỏ lớp hidden khỏi div #msgSubmit mà chúng ta áp dụng trước đó, từ đó hiển thị văn bản.

Gắn nó vào hàm mail của PHP

Cuối cùng, chúng ta cần viết một script PHP để nhận dữ liệu và gửi nội dung của chúng ta thông qua một hàm email sẵn có của PHP. Mở process.php và bao gồm các code sau đây:

Tương tự như đoạn code jQuery trước đó, chúng ta cần phải thu thập và lưu trữ các biến mà chúng ta muốn sử dụng. Từ hàm post chúng ta có thể thu thập ba biến đầu vào và gán cho tên biến tương tự trong PHP. Biến $EmailTo là một địa chỉ email được xác định trước đó mà bạn có thể thiết lập trong script để gửi đến email của bạn khi form được submit. $Subject là một chuỗi bạn muốn sử dụng như là chủ đề email.

Thân của email được xây dựng xung quanh ba biến đã được xác lập. Thứ nhất thiết lập một số văn bản mô tả như "Name:", sau đó biến, sau đó một dòng mới được xác định bởi /n (dòng mới/ngắt dòng). Điều này được lặp đi lặp lại và nối vào biến $body.

Đến cuối cùng gửi email mà chúng ta đính kèm nó trong hàm mail. Gán vào biến $success mà chúng ta bao gồm địa chỉ email đang được gửi, chủ đề, phần thân và địa chỉ email nguồn.

Để bắt đầu quá trình gửi email chúng ta có thể gọi nó bên trong một câu lệnh if. Điều này cũng giúp kiểm tra xem nó là một thành công hay không. Nếu hàm mail trả về "true" thì script sẽ trả về "success", nếu không thành công sẽ trả về "invalid".

Kết quả này sẽ được trả về cho đối tượng AJAX và xử lý trở lại trên phía client. Cái hay của AJAX là tất cả những điều này được thực hiện không đồng bộ ở phía client, cho phép người dùng tiếp tục sử dụng trang web trong khi nó đang được gửi đi.

Cải tiến form

Chúng ta đã khái quát cấu trúc cơ bản và hàm của form trong nửa đầu của hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi vào vấn đề cung cấp thông tin phản hồi cho người dùng thông qua các tính năng bổ sung khác nhau mà chúng ta có thể bao gồm. Cụ thể, chúng ta sẽ khái quát phản hồi form thông qua xử lý lỗi cả ở phía client và phía server.

Một lần nữa, để giúp cho quá trình thiết lập xác nhận form, chúng ta sẽ sử dụng một số công cụ. Chúng bao gồm:

Thêm các thành phần này vào trong dự án như chúng ta đã làm với Bootstrap và jQuery trước đó. Những công cụ này sẽ giúp cung cấp thông tin phản hồi cho người dùng khi họ submit form. Có rất nhiều công cụ xác nhận form và các framework hiện có (bao gồm cả xác nhận bằng HTML5), nhưng tôi đã sử dụng "Bootstrap Validator" vì nó kết hợp hài hòa với form hiện tại của chúng ta.

Cơ cấu của dự án bây giờ sẽ giống như thế này:

Xác nhận Form của chúng ta

Hãy bắt đầu bằng cách khởi tạo validator để kiểm tra form một khi chúng submit. Quay trở lại với tập tin scripts.js của chúng ta, chúng ta cần phải chỉnh sửa đoạn code đầu tiên gọi đến hàm submitForm() khi form được submit.

Chúng ta cần phải cập nhật nó với code sau đây:

Đoạn code mới này kiểm tra xem Bootstrap Validator có tìm thấy một vấn đề gì không và không cho nó xử lý tiếp. Nếu không, chúng ta tiếp tục như bình thường. Chúng ta vẫn cần phải ngăn chặn hành vi mặc định (tải lại trang) khi submit form thành công, vì vậy hãy giữ lại nó.

Nhấp submit trên form của chúng ta khi nó không được điền vào đầy đủ sẽ dẫn đến các trường bị rỗng được làm nổi bật bằng màu đỏ chỉ ra rằng chúng cần phải được điền vào, thật dễ dàng!

Trong quá trình thêm xác nhận này, chúng ta đã loại bỏ hoặc ngăn chặn xác nhận bằng HTML5. Chúng ta có thể thêm ngữ cảnh vào xác nhận của chúng ta bằng cách bao gồm các thông báo lỗi. Bootstrap Validator có một tính năng tiện lợi để các thông báo lỗi cho mỗi input hiển thị một cách liền mạch. Để thêm những cái này chúng ta cần thêm một số HTML nữa để cung cấp một nơi cho chúng hiển thị.

Trong mỗi form-group bên dưới input, chúng ta sẽ đặt html sau đây:

Ví dụ, đây là div vừa được thêm vào trường Name và Email:

Submit lại form ngay bây giờ sẽ hiển thị thông báo lỗi mặc định khi các trường bị bỏ trống "Please fill in this field.". Bằng cách thêm một data-attribute vào input gọi là "data-error" bạn có thể bao gồm một thông báo lỗi tùy biến. Ví dụ:

Có rất nhiều tính năng khác như biểu thức chính quy mà Bootstrap Validator chấp nhận. Bạn có thể xem thêm trên Github.

Thêm hiệu ứng động

Việc xác nhận phía client của chúng ta trông khá tốt; chúng ta làm nổi bật trên các trường rỗng. Tuy nhiên, sẽ hay hơn nếu thêm hiệu ứng động vào form và thêm các thông điệp để cho người dùng biết những gì đang xảy ra. Hiện tại chúng ta có một thông báo "Message Submitted!" xuất hiện khi thành công, nhưng một lỗi thì sao?

Để sử dụng code hiện có và làm cho các script của chúng ta có thể tái sử dụng hơn một chút, chúng ta sẽ sửa đổi các thông báo thành công hiện có để cũng chấp nhận các lỗi.

Trước tiên, chúng ta hãy loại bỏ thông báo "Message Submitted!" khỏi HTML và chỉ để lại một div rỗng:

Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo ra một hàm mới để xử lý trạng thái tin nhắn. Thêm hàm này vào dưới cùng của scripts.js

Chức năng này có hai đối số. valid sẽ là một biến Boolean: nếu nó true nó sẽ là một thông báo thành công, false sẽ là một thông báo lỗi. msg sẽ là thông báo mà chúng ta sẽ hiển thị trong div trên màn hình.

Trước tiên, hàm sẽ kiểm tra xem nó xử lý một thông báo thành công hay một lỗi bằng cách kiểm tra giá trị của valid. Trong cả hai trường hợp nó thiết lập biến của lớp với các lớp CSS thích hợp (chúng ta cần phải bao gồm lại h3text-center vì chúng ta sẽ loại bỏ những cái này mặc định sau này trong hàm.)

Lưu ý: chúng ta đang sử dụng một số lớp của animate.css cho thông báo thành công. Hiệu ứng động tada sẽ được kích hoạt khi thành công.

Cuối cùng, hàm sẽ loại bỏ tất cả các lớp khỏi #msgSubmit (tránh đụng độ lớp), sau đó thêm các lớp đằng trước, và sau đó thêm thông điệp bên trong div.

Bên trong khởi tạo Validator mà chúng ta cập nhật lúc bắt đầu của phần này, chúng ta có thể gọi hàm bên trong câu lệnh if khi nó true.

Submit form với các trường rỗng sẽ hiển thị thông báo lỗi "Did you fill in the form properly?"

Một trong những bước cuối cùng cho hàm submitMSG mới này là gọi nó khi form của chúng ta thành công. Cập nhật hàm formSuccess() như sau:

Trước hết chúng ta muốn thiết lập lại form và xoá các giá trị khi thành công, sau đó gọi hàm submitMSG của chúng ta như trước đây với một thông báo thành công. Submit form thành công sẽ hiển thị thông báo thành công với một hiệu ứng tada của animate.css.

Lắc nó

Thêm một hiệu ứng động, phải không? Hãy thêm một hiệu ứng động khác cho toàn bộ form khi lỗi, một hiệu ứng "lắc" sẽ là rất tuyệt!

Tạo một hàm mới chỉ sau formSuccess() và gọi nó là formError()

Hàm này sử dụng một cách tiếp cận thường thấy trên trang demo animate.css cho phép chúng ta thêm một hiệu ứng động vào một phần tử và sau đó lại gọi/thêm nó hết lần này đến lần khác. Hiệu ứng động CSS có một vấn đề khó chịu trong đó một khi chúng được kích hoạt một lần chúng có xu hướng không kích hoạt được nữa, ngay cả khi lớp được loại bỏ và thêm lại. Hàm này sẽ giúp thiết lập lại các lớp vào cuối của hiệu ứng, cho phép bạn thêm lại chúng một lần nữa. Khi người dùng nhấp submit trên một form chưa hoàn tất, chúng ta muốn hiệu ứng động shake được kích hoạt. Và nếu họ submit nó một lần nữa thì nó vẫn lỗi, nó cần được kích hoạt thêm một lần nữa.

Chúng ta có thể gọi hàm này là formError() ở bên trên hàm submitMSG() mà chúng ta đã tạo cho một thông báo lỗi. Ví dụ:

Bây giờ khi chúng ta submit một form rỗng, nó sẽ lắc để cho người dùng biết một cái gì đó đã sai.

Thêm xác nhận

Tất cả các xác nhận phía client này là tốt, tuy nhiên người dùng có thể vô hiệu hóa các biện pháp và submit form với các trường bị bỏ trống bằng cách chỉnh sửa code trong trình duyệt của họ. Luôn luôn cần thiết khi tạo một số xác nhận phía server, để nắm bắt bất cứ điều gì được truyền qua.

Mở tập tin process.php, chúng ta cần phải thực hiện một số thay đổi này để kiểm tra nếu các trường là rỗng; nếu không, gửi lại một thông báo tới front-end. Chúng ta sẽ tạo ra một biến gọi là $errorMSG để nắm bắt các thông báo lỗi của chúng ta và sau đó bao gồm xác nhận $_POST.

PHP này sẽ kiểm tra xem chúng có rỗng không trước khi thiết lập chúng như các biến tương ứng (thay thế code thiết lập các biến hiện có từ $_POST). Nếu chúng rỗng, thì chúng ta sau đó thiết lập một thông báo cơ bản để gửi lại cho client. Chúng ta có thể làm nhiều hơn thay vì chỉ xác nhận các trường rỗng (Nếu nó quá ngắn/dài thì kiểm tra nó bằng biểu thức chính quy, vv) trong PHP và JavaScript. Tuy nhiên, để đơn giản, chúng ta sẽ hạn chế nó chỉ với các trường rỗng.

Chúng ta cần gửi lại thông báo lỗi đến AJAX ban đầu để được hiển thị trong trình duyệt. Chúng ta sẽ sửa câu lệnh if mà chúng ta đã tạo ra trước đó ở dưới cùng của tập tin PHP.

Trong câu lệnh if, chúng ta cũng kiểm tra xem $errorMSG có rỗng hay không ( "" ) cùng với trạng thái của hàm mail sẵn có mà chúng ta sử dụng trên biến $success. Trong điều kiện else, chúng ta đã bao gồm thêm một kiểm tra. Điều này chỉ kiểm tra xem lỗi có phải là kết quả từ thất bại của $success hay không, nếu có thì gửi lại "Something went wrong :(". Ngược lại, chúng ta hiển thị thông báo đã được biên dịch khi chúng ta kiểm tra cho các giá trị rỗng.

Một bước cuối cùng là chấp nhận thông báo mới này trong AJAX và hiển thị nó trên form. Chúng ta cần cập nhật đối tượng AJAX trong tập tin scripts.js như sau:

Chúng ta vừa mới cập nhật điều kiện else để kiểm tra xem nếu text == seccess. Trong else của chúng ta, chúng ta gọi hàm formError() mà sẽ áp dụng hiệu ứng động shake và chúng ta yêu cầu hàm submitMSG() để hiển thị văn bản trả về từ PHP. Văn bản trả về sẽ là "Something went wrong :(" hoặc các trường mà nó nhận là rỗng.

Tổng kết

Hãy tìm đến Github để tìm hiểu toàn bộ code mà chúng ta đã viết rất nhiều!

Form của chúng ta bây giờ sẽ cung cấp cho người dùng một số phản hồi khi trường không hợp lệ thông qua xác nhận. Chúng ta cung cấp các thông báo theo ngữ cảnh dựa trên trạng thái và thông báo trả về từ PHP, và thực hiện thêm một lớp xác nhận trên server để bắt lỗi khi người dùng bỏ qua việc xác nhận trên front-end.

Nói chung bây giờ bạn đã có một form liên lạc sẵn sàng để định phong cách và tích hợp vào trang web của bạn. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này, xin vui lòng để lại câu hỏi hoặc những suy nghĩ của bạn trong phần bình luận ​​dưới đây nhé!

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.