Learn Email Design

Impress your audience with stunning and effective email designs. Master the art of crafting engaging layouts, graphics, and typography and increase your open rates.
 1. Xây dựng một Template Email bằng HTML từ đầu

  Xây dựng một Template Email bằng HTML từ đầu

  Tutorial Beginner

  Cách tốt nhất để hiểu quá trình bất kỳ là tự mình thực hiện nó, từ đầu đến cuối. Hôm nay, chúng ta sẽ làm điều đó với thiết kế email, bằng cách xây dựng một...

 2. Tạo một Email HTML đơn giản, có tính đáp ứng

  Tạo một Email HTML đơn giản, có tính đáp ứng

  Tutorial Beginner

  Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo ra một email HTML có tính đáp ứng cao, đơn giản mà sẽ hoạt động trong mọi ứng dụng email, bao gồm tất cả...